Joanna Rycio

  tłu­maczka przy­sięgła
  języka nie­miec­kiego

   Joanna Rycio

   tłu­maczka przy­sięgła
   języka nie­miec­kiego

   Kie­runkowe wykształ­cenie i kil­ka­naście lat praktyki zawo­dowej

   Dzie­siątki tysięcy prze­tłu­ma­czonych umów, pism, doku­mentów

   Współ­praca z klientami nie­miec­ko­ję­zycznymi, kan­ce­la­riami prawnymi, amba­sadami, organami wymiaru spra­wie­dli­wości i urzędami

   Pro­fe­sjo­nalne i ter­minowe tłu­ma­czenia

   Spe­cja­lizuję się w tłu­ma­czeniu tekstów praw­ni­czych i biz­ne­sowych.
   Wspieram w komu­ni­kacji bez­po­średniej, wyko­nując tłu­ma­czenia ustne.
   Spo­rządzam tłu­ma­czenia poświad­czone (tzw. przy­sięgłe) uznawane przez sądy i organy admi­ni­stracji publicznej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

   W celu wyceny tłu­ma­czenia naj­lepiej przesłać doku­menty na adres
   info@prze-tlumacz.pl.

   Tłu­maczę doku­menty z nastę­pu­jących dziedzin prawa:

   • prawo gospo­darcze:
    doku­menty sta­tutowe i kor­po­ra­cyjne, umowy han­dlowe, akty wewnętrzne spółek, odpisy z reje­strów han­dlowych,
   • prawo nie­ru­cho­mości:
    umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy usta­no­wienia zastawu, słu­żeb­ności, hipoteki, odpisy ksiąg wie­czy­stych, odpisy z rejestru gruntów, decyzje organów admi­ni­stra­cyjnych, umowy dewe­lo­perskie, umowy o gene­ralne wyko­nawstwo, pozwo­lenia na budowę, pozwo­lenia na użyt­ko­wanie – także w odnie­sieniu do inwe­stycji w odna­wialne źródła energii
   • prawo cywilne:
    umowy, pozwy i orze­czenia w sprawach cywilnych, opinie prawne, pisma,
   • prawo rodzinne i spadkowe:
    umowy majątkowe, pozwy, pisma i wyroki w sprawach roz­wo­dowych i ali­men­ta­cyjnych, oświad­czenia o uznaniu dziecka, testa­menty, oświad­czenia o przy­jęciu albo odrzu­ceniu spadku, akty poświad­czenia dzie­dzi­czenia,
   • prawo karne:
    wezwania, pro­tokoły prze­słu­chania, pisma pro­cesowe, wyroki i posta­no­wienia, opinie prawne, akta postę­po­wania
   • doku­menty nota­rialne:
    wszelkie doku­menty spo­rzą­dzane w formie aktu nota­rialnego, np. umowy sprzedaży, peł­no­moc­nictwa, oświad­czenia o pod­daniu się egze­kucji, umowy majątkowe mał­żeńskie, a także poświad­czenia pod­pisów na umowach,
   • doku­menty samo­chodowe:
    umowy sprzedaży, dowody reje­stra­cyjne, karty pojazdu, także do reje­stracji pojazdów nie­ty­powych,
   • doku­menty urzędowe:
    akty stanu cywilnego: akty uro­dzenia, mał­żeństwa, zgonu, zaświad­czenia o zamel­do­waniu, zaświad­czenia o nie­ka­ral­ności, zaświad­czenia o nie­za­le­ganiu w podatkach lub składkach ZUS, zaświad­czenia o dochodach.

   W celu wyceny tłu­ma­czenia naj­lepiej przesłać doku­menty na adres info@prze-tlumacz.pl.
   Do moich spe­cja­li­zacji należą tłu­ma­czenia doku­mentów finan­sowych. Wybrane dzie­dziny:

   • podatki:
    dekla­racje podatkowe, zaświad­czenia o nie­za­le­ganiu w podatkach, MDR, opinie, indy­wi­dualne inter­pre­tacje podatkowe, decyzje organów podat­kowych, cer­ty­fikaty rezy­dencji podat­kowej,
   • ban­kowość:
    umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy o pro­wa­dzenie rachunku banowego, wyciągi z konta, zaświad­czenia i inne doku­menty bankowe,
   • księ­gowość i rachun­kowość:
    spra­woz­dania finansowe, bilanse, analizy, RZiS, raporty, dowody księgowe,
   • ubez­pie­czenia:
    umowy, polisy, ogólne warunki ubez­pieczeń, klauzule dodatkowe.

   W celu wyceny tłu­ma­czenia naj­lepiej przesłać doku­menty na adres info@prze-tlumacz.pl.
   Wspieram klientów w czyn­no­ściach wyma­ga­jących udziału tłu­macza przy­się­głego, na przykład

   • u nota­riusza,
   • w sądzie,
   • w urzędzie,
   • na policji,
   • w banku.

   W celu uzy­skania wyceny tłu­ma­czenia ustnego naj­lepiej przesłać zapy­tanie na adres info@prze-tlumacz.pl.
   Do zło­żenia doku­mentów zagra­nicznych w sądzie, urzędzie albo banku wymagane jest załą­czenie tłu­ma­czenia poświad­czonego. Do takich doku­mentów należą m.in.:
   • umowy, akty zało­ży­cielskie, statuty spółek
   • odpisy z KRS
   • odpisy z zagra­nicznych reje­strów han­dlowych
   • peł­no­moc­nictwa
   • pro­tokoły
   • umowy han­dlowe
   • nota­rialne poświad­czenie podpisu
   • doku­menty do reje­stracji pojazdów, tzw. doku­menty samo­chodowe
   • akt uro­dzenia
   • akt mał­żeństwa
   • akt zgonu
   • akt poświad­czenia dzie­dzi­czenia
   • zaświad­czenie o zamel­do­waniu
   • zaświad­czenie o nie­ka­ral­ności
   • zaświad­czenie z urzędu skar­bowego lub ZUS
   • wyciąg z rachunku ban­kowego
   • cer­ty­fikat rezy­dencji podat­kowej
   • świa­dectwo, dyplom
   • zaświad­czenie lekarskie

   W celu wyceny tłu­ma­czenia naj­lepiej przesłać doku­menty na adres info@prze-tlumacz.pl.
   Joanna_Rycio_3

    Joanna Rycio

    tłu­maczka przy­sięgła języka nie­miec­kiego nr TP/45/10

    Jestem tłu­maczką przy­sięgłą języka nie­miec­kiego z kie­run­kowym wykształ­ceniem zdo­bytym na Uni­wer­sy­tecie War­szawskim i Uni­wer­sy­tecie Wie­deńskim oraz kil­ku­na­sto­letnim doświad­czeniem zawo­dowym.
    Spe­cja­lizuję się w tłu­ma­czeniu tekstów praw­ni­czych i biz­ne­sowych, doty­czących spraw kor­po­ra­cyjnych, szeroko pojętego prawa han­dlowego, nie­ru­cho­mości, finansów, inwe­stycji (m.in. OZE).

    Spo­rządzam tłu­ma­czenia zwykłe i poświad­czone (tzw. przy­sięgłe).
    Wspieram moich klientów podczas czyn­ności nota­rialnych, w sądzie, na prze­słu­cha­niach czy przy zała­twianiu spraw urzę­dowych. Pomagam na przykład przy zawie­raniu umów, zakła­daniu spółek, udzie­laniu peł­no­moc­nictw, odby­waniu zgro­madzeń wspól­ników, pro­wa­dzeniu rozmów i nego­cjacji z kon­tra­hentami nie­miec­ko­ję­zycznymi.
    Jestem dokładna i rze­telna, zwracam szcze­gólną uwagę na poprawność mery­to­ryczną, sty­li­styczną i inter­punk­cyjną tłu­maczeń zarówno na język nie­miecki, jak i polski.
    Jako stałych klientów mogę z satys­fakcją wymienić reno­mowane mię­dzy­na­rodowe i lokalne kan­ce­larie prawne, kan­ce­larie nota­rialne, firmy podatkowe oraz przed­się­biorstwa z różnych branż.
    Moi klienci, zwłaszcza osoby związane z prawem, doce­niają, że rozumiem spe­cyfikę ich pracy i że mogą liczyć na pro­fe­sjo­nalne tłu­ma­czenia w uzgod­nionym ter­minie.
    Pro­wadzę biuro tłu­maczeń w centrum War­szawy przy ulicy Ogro­dowej.
    Moje dane kon­taktowe znajdą Państwo tutaj.

    Pani Joanna wykonuje dla naszej firmy tłu­ma­czenia umów. Tłu­ma­czenia są bardzo solidne i zawsze w usta­lonym ter­minie. Polecam Panią Joannę.

    Arkadiusz

    menedżer w mię­dzy­na­ro­dowej firmie medycznej

    Joanna Rycio to bardzo dobra tłu­maczka, na którą można liczyć. Współ­pracuję z nią bez­pro­blemowo i z przy­jem­nością – od niemal 15 lat.

    Christian

    partner w mię­dzy­na­ro­dowej firmie praw­niczej

    Pro­wadząc kan­ce­larię adwo­kacką wie­lo­krotnie korzy­stałam z usług Pani Joanny. Tłu­ma­czenia były wykonane zawsze ter­minowo i bardzo pro­fe­sjo­nalnie. Nie wyobrażam sobie współ­pracy z innym tłu­maczem przy­sięgłym.

    Joanna

    adwokat, wła­ści­cielka kan­ce­larii adwo­kackiej

    Nasza nie­dawna prośba do Asi Rycio wymagała nie tylko poświad­czonego tłu­ma­czenia pol -> de, ale tez “ogar­nięcia” dużej ilości doku­mentów w nie­ty­powej sprawie. Jak zawsze, doskonale pora­dziła sobie i z jednym, i z drugim!

    Bernadeta

    radca prawny, wspól­niczka w wio­dącej pol­skiej kan­ce­larii prawnej

    Ogromna wiedza, z wszelkich dziedzin. Bardzo pro­fe­sjo­nalne tłu­ma­czenia, szybkie wyko­nanie, prze­sym­pa­tyczna tłu­maczka. Polecam na 300%.

    Małgorzata

    spe­cja­listka ds. importu i eks­portu w branży FMCG

    Jeżeli mam komuś powierzyć tłu­ma­czenie na język nie­miecki lub z języka nie­miec­kiego, to jest to właśnie Joanna. Oprócz tego, że doskonale zna język (co oczy­wiste) i ma świetne wyczucie (co już mniej oczy­wiste), jest nie­zwykle sumienna, rze­telna i docie­kliwa. Połą­czenie tych cech sprawia, że usługi świad­czone przez Joannę mają naj­wyższy poziom i spełnią ocze­ki­wania naj­bar­dziej wyma­ga­jących klientów. Ser­decznie polecam!

    Agata

    tłu­maczka przy­sięgła

    Polecam Panią Joannę Rycio jako kom­pe­tentną, rze­telną i ter­minową tłu­maczkę przy­sięgłą oraz bardzo sym­pa­tyczną i kole­żeńską osobę. Sko­rzy­stałam z usług Pani Joanny w zakresie tłu­maczeń uwie­rzy­tel­nionych, a także miałam okazję współ­pra­cować z nią w ramach koor­dy­no­wanego przeze mnie pro­jektu, obej­mu­jącego tłu­ma­czenie tekstów publi­cy­stycznych z jęz. nie­miec­kiego na polski. Bardzo cenię sobie pre­cyzję Joanny oraz jej dokładność i wysoką kulturę słowa!

    Anna

    tłu­maczka kon­fe­ren­cyjna

    Poprzednie
    Następne

    Infor­mację o cenie i ter­minie wyko­nania tłu­ma­czenia otrzymają Państwo naj­szybciej po prze­słaniu skanów doku­mentów bez­po­średnio na adres: info@prze-tlumacz.pl.
    W przy­padku tłu­maczeń poświad­czonych jest moż­liwość oka­zania ory­ginału doku­mentu przy odbiorze tłu­ma­czenia.
    Wszystkie doku­menty traktuję jako poufne i zajmuję się nimi oso­biście.

    Zaufali mi:

    Poprzednie
    Następne